Home > Procedura reklamacji

Procedura reklamacji

  1. Zgłoszenia reklamacji należy składać najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia szkolenia w Biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o.  ul. Nowy Świat 19/1, 33-100 Tarnów. Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, elektronicznej na adres autolex@idsl.pl
  2. Reklamacji może podlegać:niewykonanie usługi szkoleniowej,częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,niewykonanie usługi szkoleniowej z należytą starannością.
  3. Obowiązki leżące po stronie Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. podlegające reklamacji, określone są w regulaminie danego szkolenia lub w ,,Umowie szkoleniowej” zawieranej ze słuchaczem.
  4. Zgłoszenie musi zawierać: dane osoby szkolonej, szkolenie, którego dotyczy reklamacja, powód reklamacji, opis zagadnienia, którego dotyczy reklamacja.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem słuszności roszczeń gwarancyjnych, przez Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o.
  6. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie zgromadzonych dokumentów następuje w ciągu 5 dni roboczych, od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne jest niepełne i zawiera istotne braki utrudniające jego rozpatrzenie, termin 5 dniowy liczony jest od daty uzupełnienia dokumentacji przez zgłaszającego.
  7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, zgłaszający zostanie poinformowany w formie pisemnej. Informacja ta wysyłana jest w formie elektronicznej na podany adres e – mail, faksem lub pocztą, zgodnie z wyborem dokonanym przez zgłaszającego.
  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zakres szkolenia objęty reklamacją, powtarza się zgodnie z programem szkolenia, z dołożeniem najwyższej staranności, na koszt Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o.
  9. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający), składający reklamację.
  10. Po zakończeniu czynności reklamacyjnych sporządzana jest ,,Karta niezgodności i reklamacji”. Na dokumencie podpis składa zgłaszający reklamację oraz kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o.