Podstawowe informacje o kat. A

Prawo jazdy kategoria A lub A2 – szczegóły

Prawo jazdy kategorii A upoważnia do kierowania:

 • motocyklem,
 • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie)

Prawo jazdy kategorii A2 upoważnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie),

Wymagany wiek:
– 17 lat i 9 miesięcy  (kat A2),
– 19 lat i 9 miesięcy  (kat. A w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2) lub 24 lata (kat. A w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2).

Wymagana liczba godzin szkolenia:
– teoria: nie mniej, niż 30 godzin szkolnych (po 45 minut)
– praktyka: nie mniej, niż 20 godzin

Cele ogólne szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jednośladowymi zgodnie z programem szkolenia, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Cele szczegółowe szkolenia kandydatów na kierowców kat. A i A2 prawa jazdy:

W wyniku procesu kształcenia słuchacz kursu powinien umieć:

 • określić wymagania programowe na kat. A, A2 prawa jazdy, związane z przepisami ruchu drogowego,
 • wyjaśnić podstawowe definicje pojęć zamieszczone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym,
 • określić główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami samochodowymi,
 • określić kolejność zastosowania się kierującego motocyklem do przepisów ruchu drogowego do znaków, sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione,
 • zastosować się do przepisów związanych z ruchem pieszych na drogach publicznych,
 • określić dopuszczalne prędkości dla kierujących motocyklami na obszarze zabudowanym, poza nim i w strefie zamieszkania,
 • wyjaśnić zasady prawidłowego wykonywania manewrów przez kierującego motocyklem, tj.: wymijania, omijania, zawracania, cofania, zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania , w tym z prawej strony,
 • określić pierwszeństwo przejazdu w różnych sytuacjach drogowych na skrzyżowaniach: równorzędnych, oznaczonych znakami drogowymi, o ruchu kierowanym i okrężnym,
 • wyjaśnić zasady używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • scharakteryzować techniki kierowania motocyklem w różnych warunkach atmosferycznych i drogowych,
 • wyjaśnić zasady zatrzymywania i postoju pojazdów jednośladowych na różnych drogach z powodu uszkodzenia lub wypadku,
 • wyjaśnić zasady holowania pojazdów jednośladowych
 • określić zasady postępowania uczestnika ruchu drogowego w sytuacji zaistnienia wypadku drogowego z udziałem osób rannych,
 • określić zasady i sposoby prowadzenia reanimacji, oraz zakładania opasek uciskowych dla poszkodowanych w wypadkach drogowych,
 • określić uprawnienia policji dotyczące kontroli ruchu drogowego ,

DZIAŁ I Przepisy ruchu drogowego

Lekcja 1 – Wiadomości ogólne i pojęcia podstawowe.

Temat 1

Wstęp

Podział dróg

Elementy drogi

Obszary występowania dróg

Użytkownicy dróg

Pojęcia związane z ruchem pojazdów

Pojazdy w ruchu drogowym

Pozostałe definicje dotyczące pojazdów

Temat 2

Sposób organizacji ruchu drogowego

Kultura na drodze

Ostrożność, szczególna ostrożność i obowiązek unikania zachowań niepożadanych

Zasada ograniczonego zaufania

Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych

Lekcja 2 – Zasady poruszania się w ruchu drogowym

Temat 2

Ruch prawostronny

Włączanie się do ruchu

Wymijanie. Omijanie. Cofanie

Wyprzedzanie

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Lekcja 3 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

Rodzaje skrzyżowań

Stosowanie reguły „prawej ręki” na skrzyżowaniach równorzędnych

Skrzyżowania ze znakami określającymi pirwszeństwo przejazdu

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Jazda w ruchu okrężnym

Temat 2

Przejazdy kolejowe

Przejazdy tramwajowe

Oznaczenie przejazdów kolejowych i tramwajowych

Temat 3

Zachowanie wobec pieszych

Zachowanie wobec rowerzystów

Pojazdy specjalnego przeznaczenia

Kolumna pojazdów

Lekcja 4 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów

Temat 1

Prędkość bezpieczna

Zachowanie prawidłowego odstępu

Droga zatrzymania

Droga hamowania

Temat 2

Zatrzymanie i postój

Sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

Holowanie

Holowanie motoroweru lub motocykla

Temat 3

Oświetlenie pojazdu

Używanie świateł zewnętrznych

Używanie sygnałów dzwiękowych i świetlnych

Lekcja 5 – Znaki i sygnały drogowe

Temat 1

Rodzaje znaków drogowych

Znaki ostrzegawcze

Temat 2

Znaki nakazu

Znaki zakazu

Temat 3

Znaki informacyjne

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki uzupełniające

Temat 4

Znaki drogowe poziome

Temat 5

Sygnały świetlne

Rodzaje sygnalizatorów

Sygnały dawane przez uprawnione osoby

Sygnały dzwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczabne na drodze

Lekcja 6 – Ogólne warunki używania pojazdu

Temat 1

Osoby uprawnione do kierowania pojazdami

Prawo jazdy

Uprawnienia wynikające z prawa jazdy

Wydawanie praw jazdy

Utrata i zniszczenie oraz zmiana danych w prawie jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

Zatrzymanie i zwrot dowodów rejestracyjnych

Usuwanie pojazdów

Temat 2

Wyposażenie obowiązkowe

Warunki techniczne i warunki użytkowania pojazdu

Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Rejestracja pojazdu

Karta pojazdu

Przeniesienie własności pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Dokumenty pojazdu

Badanie techniczne pojazdu

Temat 3

Uprawnienia Policji i Inspekcji Transportu Drogowego

Zachowanie podczas kontroli

Mandaty i punkty karne

Temat 4

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Assistance

Lekcja 7 – Zasady użytkowania pojazdu

Temat 1

Jazda z pasażerem

Jazda w grupie

Korzystanie z telefonu komórkowego

Przewóz i zabezpieczenie ładunków

Jazda z przyczepą

Jazda z wózkiem boczny

DZIAŁ II Technika kierowania pojazdem

Lekcja 8 – Podstawowe zagadnienia z techniki kierowania pojazdem

Temat 1

Ubiór motocyklisty

Przygotowanie do jazdy

Uruchomienie silnika

Kontrolki na desce rozdzielczej

Ruszanie

Jazda slalomem

Temat 2

Technika zmiany biegów

Zmiana biegów w górę

Zmiana biegów w gół

Dobre praktyki podczas zmiany biegów

Temat 3

Jazda w ruchu miejskim

Wyprzedzanie

Hamowanie

Hamowanie awaryjne

Temat 4

Pokonywanie zakrętów

Hamowanie w zakrętach

Zwiększenie przyczepności przedniego koła

Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach

Temat 5

Jazda w terenie

Jazda motocyklem podczas upałów

Jazda w nocy

Jazda w deszczu

Jazda we mgle

Jazda motocyklem w zimie

Jazda w górach

Poślizg

DZIAŁ III Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Lekcja 9 – Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej

Temat 1

Wiadomości ogólne

Rodzaje motocykli

Temat 2

Silnik

Silniki stosowane w motocyklach

Układ zasilania

Układ chłodzenia

Układ napędowy

Temat 3

Budowa i działanie układu hamulcowego

Systemy wspomagające kierowcę

Temat 4

Rodzaje kół i ogumienia

Zawieszenie

Temat 5

Instalacja elektryczna

Zarówki motocyklowe

Rozładowanie akumulatora

Temat 6

Czynności obsługowe

Zasady BHP przy pracach obsługowych

Codzienna obsługa pojazdu

okresowa obsługa układów pojazdu

DZIAŁ IV Stan zdrowia, zasady obowiązujące na miejscu wypadku, pierwsza pomoc

Lekcja 10 – Predyspozycje do kierowania pojazdem oraz wpływ substancji niedozwolonych na prowadzenie pojazdu

Temat 1

Stan zdrowia i predyspozycje psychiczne do kierowania pojazdem

Alkohol i inne używki

Wpływ narkotyków, substancji odurzających i środków psychotropowych na prowadzenie pojazdu

Wpływ leków na prowadzenie pojazdu

Wpływ zmęczenia i senność na kierowanie pojazdem

Lekcja 11- Pierwsza pomoc

Temat 1

System ratownictwa drogowego

Zasady zachowania na miejscu wypadku drogowego

postępowanie z poszkodowanym

Użycie gaśnicy samochodowej

Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych

MATERIAŁY DODATKOWE

Temat 1

Warunki przystąpienia do egzaminu

Część praktyczna egzaminu

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN SZKOLENIA TEORETYCZNEGO – 30h

Kat. A lub A2

1950
4-6 tygodni
 • 30 godz. teorii
 • 20 godz. praktycznych
 • Egzamin wewnętrzny
 • 3 motory do wyboru

GWARANCJA!

Opinie kursantów

Kilka zdjęć