Home > Regulamin AUTO-LEX

Regulamin AUTO-LEX

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KURSU NA PRAWO JAZDY„OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO LEX B&J NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR. 00721263

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców „Auto Lex” 33-100 Tarnów ul. Nowy Świat 19/1. Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi kursy w zakresie prawa jazdy kategorii A, A2, B, C,CE

Szkolenie podstawowe:

– oznacza szkolenie dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).

Szkolenie uzupełniające:

– oznacza dodatkowe szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej dla kandydatów na kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).

Uczestnik kursu:

oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Obowiązki Organizatora

§2

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).

2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne (jazdy) oraz zajęcia teoretyczne, a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.

3. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wystawia dla Uczestnika „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia”

Obowiązki Uczestnika

§3

1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym.

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia,

Opłaty

§4

1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku poszczególnych Szkoleń.

2. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 25 godziny szkolenia praktycznego

3. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora  do przerwania Szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.

4. Jeżeli Uczestnik nie spełni żądania określonego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w ust. 3 Organizator występuje na drogę sądową, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zaświadczenia, w którym mowa w §2 ust 3. do chwili uiszczenia opłaty za Szkolenie.

6. Jeżeli Uczestnik nie stawi się na umówione zajęcia praktyczne i nie zostaną one przez niego odwołane u instruktora lub w biurze Organizatora, na co najmniej 24h przed ich rozpoczęciem – uczestnik będzie zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 20,00 zł za każdą godzinę tych zajęć.

Dyscyplina Szkolenia

§5

1. O dopuszczeniu Uczestnika do Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego decyduje instruktor szkolący (instruktor, z którym kursant odbył co najmniej 50% wszystkich jazd).

2. Wewnętrzny Egzamin Praktyczny przeprowadza instruktor prowadzący lub instruktor wyznaczony przez kierownika Ośrodka.

3. Po pozytywnym zaliczeniu Wewnętrznego Egzaminu Praktycznego Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do Egzaminu Państwowego.

4. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i Uczestnika.

Przerwanie Szkolenia

§6

1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.

2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik odbył Szkolenie .

3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty.

Przepisy porządkowe

§7

1. Opuszczenie sali wykładowej podczas trwania wykładów lub ćwiczeń może nastąpić wyłącznie za zgodą wykładowcy lub instruktora.

2. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.

3. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.

4. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.

5. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.

6. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy.

7. Nie zastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.

8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne skargi i zażalenia zależy zgłaszać do Biura OSK AUTO-LEX godziny otwarcia biura

od 8.00 – 18.00 (poniedziałek-piątek) od 9.00 – 12.00 (soboty).

Postanowienia końcowe

§8

1. Regulamin został zatwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora

2. Uczestnik składając swój podpis na zgłoszeniu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

TARNÓW, dnia 01.03.2019 roku

Ośrodka Szkolenia Kierowców „AUTO LEX B&J Nowak

Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością”